Informatiemap
Alle cliënten krijgen van Zorgspectrum Het Zand een informatiemap. In de map verwijzen wij voor algemene informatie en grote documenten naar de website. Zo is deze informatie voor iedereen beschikbaar, up-to-date en makkelijk te vinden.

Zorglocaties
Informatie over onze zorglocaties heeft u vast al gevonden onder het kopje “Locaties”.

Ethisch beleid bij Zorgspectrum Het Zand

Ethische commissie ingesteld
Bij Zorgspectrum Het Zand is een ethische commissie ingesteld. Deze commissie stelt zich als doel het ontwikkelen en onderhouden van een morele houding ten opzichte van zorg. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met cliënten. Zij hebben een juiste bejegening ten opzichte van de kwetsbare mensen die bij Het Zand wonen en gaan zorgvuldig om met morele dilemma’s rondom de zorg. Hierbij kan men denken aan ethische dilemma’s rondom medische beslissingen, levensbeschouwelijke vraagstukken, zorgtechnische handelingen en dilemma’s rond het levenseinde. Medewerkers zijn zich bewust van een ethiek van de zorg op de werkvloer, zowel ten opzichte van cliënten als aan mantelzorgers, medewerkers en leveranciers. Daarnaast beheert de commissie protocollen rondom moreel beladen onderwerpen zoals palliatieve sedatie, euthanasie, suïcide en ouderenmishandeling. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de zorgadviseurs van Het Zand.

Moreel beraad
De commissie heeft als voornaamste instrument het moreel beraad. Dit is een gestructureerd gesprek van een uur waar aan de hand van een stappenplan een moreel dilemma wordt besproken. Dit instrument wordt gebruikt door teams van afdelingen. In voorkomende gevallen kan familie gevraagd worden hier aan deel te nemen.

Activiteiten van de ethische commissie

Daarnaast organiseert de commissie jaarlijks een week van de ethiek, organiseren zij scholing op het gebied van ethiek en zijn ze gesprekspartner voor verschillende lagen in de organisatie.

De commissie houdt zich op de hoogte van lopende maatschappelijke debatten over verpleeghuiszorg en de morele dilemma’s die daar in weerklinken en deelt deze met de organisatie.

Deelnemers ethische commissie

De commissie wordt voorgezeten door een integraal manager. Verder nemen deel: een geestelijk verzorger, een kaderarts palliatieve zorg, een zorgcoördinator en een vertegenwoordiger van de centrale cliëntenraad van Zorgspectrum Het Zand.

—————————————————————————–

Algemene Huisregels

Stichting Zorgspectrum Het Zand biedt op zeven fraaie locaties in de regio Zwolle zorg aan ouderen en (jonge) verpleeghuiscliënten met een eenvoudige zorgvraag tot en met een complexe zorgvraag. Van zelfstandig wonen in een koop/huurappartement met zorg binnen handbereik tot wonen in een groepswoning/verpleegunit.

Wij onderscheiden ons door onze visie op zorg, onze medewerkers en onze vrijwilligers. Het uitgangspunt daarbij vormen de drie kernwaardenaandacht, respect en betrouwbaar.

1. Aandacht: iedereen is welkom bij ons mag je zijn wie je bent. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen gezindte, afkomst of achtergrond.
2. Respect: bij elke ontmoeting past een begroeting. Wij hebben respect voor de leefwijze, waarden en normen van onze cliënten en medewerkers.
3. Betrouwbaar: zeg wat je doet en doe wat je zegt.
4. Het maken van foto’s en beeldmateriaal mag alleen na overleg en met toestemming van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger en de integraal manager.
5. Zorgspectrum Het Zand hanteert geen bezoektijden wel verzoeken wij u rekening te houden met de dagstructuren van de verschillende afdelingen en locaties.
6. Een ieder draagt zorg voor de ordelijkheid van het pand, dit geldt voor zowel het netjes houden van je eigen ruimte(s), de gezamenlijke ruimte(s) en de tuin. Dit zorgt voor een prettige omgeving.
7. Huurders en cliënten en bezoekers geven geen overlast aan derden in welke vorm dan ook.
8. Huisdieren zijn toegestaan mits deze geen overlast veroorzaken. Zie ook regelement huisdieren op de website.
9. Roken is niet toegestaan in de algemene ruimtes, alleen op de aangewezen plekken.
10. Indien er schade is of dreigt te komen aan gebouw of inventaris is men verplicht dit direct te melden.
11. In en om de locaties van Zorgspectrum Het Zand is camera toezicht aanwezig. Dit is om de veiligheid van de bewoners en personeel te vergroten.

12. Het zich toe-eigenen of beschadigen van eigendommen van cliënten of medewerkers van Zorgspectrum Het Zand of van derden, is niet toegestaan.

13. Zorgspectrum Het Zand is niet aansprakelijk voor het zoek raken, beschadigen of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Parkeren op de parkeerplaats is voor eigen risico.

————————————————————————–

Mogelijkheid tot het houden van huisdieren
Zorgspectrum Het Zand heeft een open houding ten opzichte van het houden van huisdieren bij de cliënten en/of huurders. Huisdieren kunnen een belangrijke sociale en soms therapeutische functie vervullen. Zorgspectrum Het Zand vindt daarom dat ze haar cliënten de mogelijkheid moet bieden om een huisdier te houden.

Om de zorg voor het huisdier zo optimaal mogelijk te laten verlopen, worden samen met de zorgverleners afspraken gemaakt ten aanzien van het houden en verzorgen van huisdieren. Informatie over het houden van huisdieren is te verkrijgen bij de zorgadviseur en de zorgmedewerkers van de locatie van de cliënt.

Overige informatie:

Zorgvisie

Informatie Wettelijke regelingen verpleging en verzorging

Vragen over de veranderingen in de zorg?
Landelijk gezien is er sinds 2015 veel veranderd in de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een website ontwikkeld, waar de overgang naar de nieuwe zorg wordt uitgelegd.

Wat de veranderingen betekent voor uw eigen bijdrage kunt u vinden op de site van het CAK.