Binnen Zorgspectrum Het Zand onderscheiden we de volgende leefmilieus:

Stimulerend

Cliënten worden positief gestimuleerd activiteiten te ondernemen en er is veel regelmaat en duidelijkheid. De cliënten die in aanmerking komen voor dit leefmilieu zijn nog tot veel in staat, maar zijn zelf afwachtend.

Structurerend

In dit leefmilieu is een vaste structuur en duidelijke grenzen. Cliënten worden aangesproken op hun gedrag en ondersteund in het corrigeren daarvan. Veel bevestiging is vaak nodig. Het geven van duidelijkheid door consequent te zijn in afspraken is essentieel voor deze groep cliënten.

Sturend 

Dit leefmilieu kenmerkt zich vooral door ondersteuning van de cliënt bij het scheppen van rust, orde en regelmaat in de eigen leefomgeving. Belangrijke aspecten hierbij zijn het afschermen voor teveel prikkels en het op een plezierige manier afleiden. Tevens zijn veiligheid en bevestiging nodig om de onzekerheid in het gedrag van de cliënt weg te nemen.

Beschermend

Dit is een  leefmilieu waarbij warmte, veiligheid, contact, rust, herkenbaarheid en voorspelbaarheid centraal staan. Cliënten die in dit leefmilieu wonen, zijn over het algemeen geheel zorgafhankelijk beperkt mobiel. Daardoor krijgen zij veel hulp bij de dagelijkse zorg.

Zelfstandigheid ondersteunend

Dit leefmilieu is afgestemd op cliënten die nog ‘in de wereld staan’, eigen keuzes kunnen maken en in relatief hoge mate nog zelfstandig kunnen functioneren. Wel is er sprake van – vnl. lichamelijke – beperkingen, die een continue beschikbaarheid van ondersteuning, begeleiding en/of zorg in de directe omgeving noodzakelijk maken. Dit wordt wel duidelijk aan de cliënt aangeboden, maar in principe kan aan hem/haar overgelaten worden om aan te geven waarvan hij/zij gebruik wenst te maken.

Coachend

In dit leefmilieu is het uitgangspunt dat de cliënt nog steeds op aanvaardbare wijze zelfstandig kan functioneren als individu en in de groep, maar waarbij behoefte is aan verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding.