In oktober 2016 hebben alle zorglocaties van Zorgspectrum Het Zand (zowel intra- als extramuraal) het PREZO Gouden Keurmerk ontvangen. PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en focust zich op het totale kwaliteitssysteem van de organisatie en wordt toegekend door de Stichting Perspekt. Dit is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst. In oktober 2017 hebben alle zorglocaties na een tussentijdse audit het Gouden Keurmerk mogen behouden.
 

Kwaliteitsmetingen

Om te bepalen in hoeverre er door zorgorganisaties Verantwoorde Zorg wordt geleverd, is elke zorginstelling in Nederland vanaf 2007 verplicht om iedere twee jaar een cliëntwaarderingsonderzoek uit te voeren. Daarnaast is iedere organisatie verplicht om jaarlijks een zorginhoudelijke meting te houden op indicatoren als decubitus, valincidenten en incontinentie. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek en de zorginhoudelijke meting worden door Zorgspectrum Het Zand gebruikt om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening continu te borgen en, indien nodig te verbeteren middels verbetertrajecten per zorglocatie. Wilt u meer informatie over de lopende verbetertrajecten? Klik hier.

Kwaliteitskader

Kwaliteitsplan

Met de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg kan een verbetering van de kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg worden gerealiseerd. In dit kader is de cliënt als mens het vertrekpunt. Het is de cliënt die, waar mogelijk samen met zijn vertegenwoordiger en binnen de kaders van de zorginstelling, samen met de zorgverlener bepaalt hoe zo optimaal en liefdevol mogelijk kan worden bijgedragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven.

Het is ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt. Het is aan zorgverleners en organisaties om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te leren en te verbeteren.

In dit kwaliteitsplan, dat is opgesteld in samenwerking met cliënten en naasten (Centrale Cliëntenraad), (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunende diensten, wordt de kwaliteitszorg van Zorgspectrum Het Zand (ZHZ) beschreven. Uitgangspunt hierbij is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Dit kwaliteitsplan is geschreven conform de beschreven elementen zoals deze staan beschreven in het Kwaliteitskader. De Meerjarenbeleidvisie, missie, werkwijzen en procedures, jaarplannen en kaderbrieven van ZHZ zijn gebruikt als belangrijke input voor dit kwaliteitsplan.

Naast een beschrijving van de organisatie en de locaties, wordt ingegaan op de huidige (persoonsgerichte) zorgverlening met daarbij een beschrijving van de basisveiligheid en de wijze van leren en verbeteren. Ten slotte worden verbeterpunten beschreven waarin ZHZ zich in 2018 in zal gaan ontwikkelen. Waar mogelijk zijn de ontwikkelingen naar aanleiding van de kostenreductie die vanaf eind 2017 worden doorgevoerd, hierbij geïntegreerd.

Voor het lezen van het kwaliteitsplan klik hier

Lerend netwerk

Zorgspectrum Het Zand heeft de ambitie een lerend netwerk te vormen met Zorggroep Raalte, Stichting Rosengaerde en de Baalderborg Groep. Gesprekken over de invulling van dit lerend netwerk met deze verpleeghuisorganisaties zijn in volle gang. Hierbij hebben alle deelnemende organisaties het vertrouwen uitgesproken gezamenlijk te komen tot een goed en effectieve samenwerking.

Doel van deze samenwerking is gezamenlijk te werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die binnen de organisaties wordt geboden. Hierbij ligt de nadruk vooral op een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren.

De samenwerking met deze zorgorganisaties zal vorm gaan krijgen in het aantoonbaar samenwerken rondom het kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag en het uitvoeren van audits en intervisie. Ook het uitwisselen van kennis en vaardigheden maakt onderdeel uit van dit lerend netwerk.

Daarnaast werkt Zorgspectrum Het Zand nauw samen met andere zorgorganisaties en (zorg)professionals, gemeentes en scholen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Personeelssamenstelling

Klik hier, voor onze personeelssamenstelling

Meer informatie

Omdat diverse organisaties zich bezig houden met kwaliteit van zorginstellingen, vindt u rechts onderaan de pagina’s een aantal linkjes waar u op kunt klikken.

kiesBeter : op deze website staat de kwaliteitskaart van alle zorginstellingen van Nederland en dus ook van alle locaties van Zorgspectrum Het Zand.

Perspekt : een organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst en keurmerken toekent op basis van de resultaten.

Actiz : de branche-organisatie van zorginstellingen waarvan Zorgspectrum Het Zand lid is.

CIZ : de organisatie waar u een indicatie kunt opvragen. Iedereen die zorg nodig heeft, en een zorgaanvraag doet bij Zorgspectrum Het Zand, heeft een indicatie nodig van het CIZ.