PREZO keurmerk 

In oktober 2016 hebben alle zorglocaties van Zorgspectrum Het Zand (zowel intra- als extramuraal) het PREZO Gouden Keurmerk ontvangen. PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en focust zich op het totale kwaliteitssysteem van de organisatie en wordt toegekend door de Stichting Perspekt. Dit is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst. In oktober 2017 hebben alle zorglocaties na een tussentijdse audit het Gouden Keurmerk mogen behouden.
 

Kwaliteitsmetingen

Zorgspectrum Het Zand hecht veel waarde aan de kwaliteit van de geboden zorg- en dienstverlening. Omdat het cliëntwaarderingsonderzoek vanaf 2016 niet meer verplicht is, heeft Zorgspectrum Het Zand ervoor gekozen de geboden zorg- en dienstverlening twee keer per jaar met de cliënt persoonlijk te evalueren. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld waarbij het Kwaliteitskader als uitgangspunt is gebruikt. Indien in dit evaluatiegesprek aandachtspunten worden benoemd, worden deze op cliëntniveau opgepakt. Hiermee wordt bereikt dat de zorg zo veel mogelijk op de persoonlijke situatie van de cliënt wordt afgestemd.

In deze vragenlijst is de Net Promotor Score (NPS) opgenomen. De NPS is sinds 2017 verplicht en geeft aan in hoeverre de cliënt of cliëntvertegenwoordiger de organisatie aanbeveelt bij anderen.

Zorgspectrum Het Zand levert elk jaar de kwaliteitsindicatoren aan bij het Zorginstituut. Deze gegevens staan vermeld op de website van Kiesbeter. Deze kwaliteitsindicatoren omvatten naast uitkomsten van de NPS ook informatie over een aantal zorgproblemen, hygiëne en veiligheid.

Kwaliteitskader

Kwaliteitsplan

Met de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg kan een verbetering van de kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg worden gerealiseerd. In dit kader is de cliënt als mens het vertrekpunt. Het is de cliënt die, waar mogelijk samen met zijn vertegenwoordiger en binnen de kaders van de zorginstelling, samen met de zorgverlener bepaalt hoe zo optimaal en liefdevol mogelijk kan worden bijgedragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven.

Het is ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt. Het is aan zorgverleners en organisaties om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te leren en te verbeteren.

In dit kwaliteitsplan, dat is opgesteld in samenwerking met cliënten en naasten (Centrale Cliëntenraad), (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunende diensten, wordt de kwaliteitszorg van Zorgspectrum Het Zand (ZHZ) beschreven. Uitgangspunt hierbij is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Dit kwaliteitsplan is geschreven conform de beschreven elementen zoals deze staan beschreven in het Kwaliteitskader. De Meerjarenbeleidvisie, missie, werkwijzen en procedures, jaarplannen en kaderbrieven van ZHZ zijn gebruikt als belangrijke input voor dit kwaliteitsplan.

Naast een beschrijving van de organisatie en de locaties, wordt ingegaan op de huidige (persoonsgerichte) zorgverlening met daarbij een beschrijving van de basisveiligheid en de wijze van leren en verbeteren. Ten slotte worden verbeterpunten beschreven waarin ZHZ zich in 2018 in zal gaan ontwikkelen. Waar mogelijk zijn de ontwikkelingen naar aanleiding van de kostenreductie die vanaf eind 2017 worden doorgevoerd, hierbij geïntegreerd.

Voor het lezen van het kwaliteitsplan klik hier

Kwaliteitsverslag 

Zorgspectrum het Zand heeft haar eerste Kwaliteitsverslag vastgesteld.

Het Kwaliteitsverslag laat zien welke ontwikkelingen Zorgspectrum Het Zand het afgelopen jaar heeft gemaakt en geeft alvast een klein doorkijkje naar 2018. Wij nodigen u graag uit om ons kwaliteitsverslag te lezen (klik hier voor het verslag).

Achtergrond
In januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Dit document beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Tegelijkertijd is het een opdracht voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te verstreken.

Vanaf het rapportagejaar 2017 moet elke verpleeghuisorganisatie de interne én externe verantwoording verzorgen via één kwaliteitsverslag. Dit document moet vóór 1 juli  worden vastgesteld onder meer worden gepubliceerd op de eigen website.

Lerend netwerk

Zorgspectrum Het Zand heeft de ambitie een lerend netwerk te vormen met Zorggroep Raalte, Stichting Rosengaerde en de Baalderborg Groep. Gesprekken over de invulling van dit lerend netwerk met deze verpleeghuisorganisaties zijn in volle gang. Hierbij hebben alle deelnemende organisaties het vertrouwen uitgesproken gezamenlijk te komen tot een goed en effectieve samenwerking.

Doel van deze samenwerking is gezamenlijk te werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die binnen de organisaties wordt geboden. Hierbij ligt de nadruk vooral op een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren.

De samenwerking met deze zorgorganisaties zal vorm gaan krijgen in het aantoonbaar samenwerken rondom het kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag en het uitvoeren van audits en intervisie. Ook het uitwisselen van kennis en vaardigheden maakt onderdeel uit van dit lerend netwerk.

Daarnaast werkt Zorgspectrum Het Zand nauw samen met andere zorgorganisaties en (zorg)professionals, gemeentes en scholen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Personeelssamenstelling

Klik hier, voor onze personeelssamenstelling

Meer informatie

Omdat diverse organisaties zich bezig houden met kwaliteit van zorginstellingen, vindt u rechts onderaan de pagina’s een aantal linkjes waar u op kunt klikken.

kiesBeter : op deze website staat de kwaliteitskaart van alle zorginstellingen van Nederland en dus ook van alle locaties van Zorgspectrum Het Zand.

Perspekt : een organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst en keurmerken toekent op basis van de resultaten.

Actiz : de branche-organisatie van zorginstellingen waarvan Zorgspectrum Het Zand lid is.

CIZ : de organisatie waar u een indicatie kunt opvragen. Iedereen die zorg nodig heeft, en een zorgaanvraag doet bij Zorgspectrum Het Zand, heeft een indicatie nodig van het CIZ.